شیشه آلات آزمایشگاهی

كليه شيشه‌ آلات آزمايشگاهی از جنس پيركس با مارك BOROSCILICATE و KIMEKS با تاييديه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مانند:
انواع شيشه‌آلات آزمایشگاهی شامل بشر‌، ارلن، بالن ته‌صاف و ته‌گرد، بالن ژوژه، بورت، استوانه مدرج، باريل، پتري‌ديش، دسيكاتور شيردار و ساده، شيشه‌ آلات پودری و مايعی سفيد و رنگی، قيف دكانتور، قيف ساده، لام و لامل، پي‌پت و همچنين ساخت شيشه‌ آلات آزمایشگاهی مطابق نقشه ارائه شده توسط مشتری.